"Scoala Altfel ,,-Raport

SCOALA GIMNAZIALA PITULUSA-BROSTENI

JUD. VRANCEA

Nr. 886/18.05.2016

           

RAPORT FINAL

PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”

 

1.      Denumirea unităţii de învăţământ: Școala cu clasele I-VIII Pituluşa -Broşteni

 

2.      Numărul de activităţi derulate:35

 

3.      Tipul de activităţi derulate: activităţi de abilităţi practice, ecologice, sportive, religioase, cultural-artistice, recreative

 

4.      Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 20 cadre didactice, 152 elevi

 

5.      Parteneri implicaţi (numele instituţiiilor):, Centrul de Zi „Dănuţ”, Parohia Sf. Gheorghe –Pituluşa,

 

6.      Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:

şcoala, Societatea Comerciala Aurora-Odobesti, biserica, centrul de Zi „Dănuţ”, excursii-aer liber

7.      Obiectivele urmărite:

a.       Dezvoltarea spiritului de echipă şi de competiţie loială

b.      dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi de grup

c.       cultivarea interesului faţă de activităţile nonformale şi împletirea acestora cu activităţile formale

 

 

8.      Modalităţi de evaluare a activităţilor:

a.       Expoziţii cu obiecte realizate în cadrul atelierelor de creaţie;

b.      Portofolii individuale şi colective

c.       Concursuri cu elevii participanţi

 

9.      Rezultate înregistrate:

a.       Creşterea gradului de comunicare şi socializare între elev-elev, elev-profesor, elevi-părinţi, şcoală-comunitate

b.      Dezvoltarea coeziunii grupului şi integrarea copiilor cu CES în activităţi alături de copii normal funcţionali

c.       Creşterea gradului de implicare a elevilor în desfăşurarea activităţilor extraşcolare

 

 

10.  ANALIZA SWOT:

 

a.      Puncte tari:

                                                              i.      Asigurarea participării tuturor elevilor din şcoală promovând diversitatea şi egalitatea de şanse

                                                            ii.      Promovarea strategiilor de comunicare eficientă şi a educaţiei interculturale

                                                          iii.      Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea locală ( ONG., biserică, poliţie etc.)

 

 

 

 

b.Puncte slabe:

                                                          iv.      Formare de grupe separate pe domenii de interes

                                                            v.      Interesul diminuat a unor elevi , cadre didactice, părinţi pentru activităţile nonformale

                                                          vi.      Resurse materiale şi financiare insuficiente pentru realizarea tuturor activităţilor

 

 

c.Oportunităţi:

                                                        vii.      Reducerea riscului de marginalizare a elevilor cu abilităţi scazute de învăţare

                                                      viii.      Dezvoltarea atitudinilor faţă de şcoală şi programa şcolară a elevilor cu nivel scăzut de adaptabilitate

                                                          ix.      Entuziasmul unor elevi, cadre didactice si părinţi pentru acest gen de activităţi

 

d.Ameninţări:

                                                            x.      Lipsa modelelor teoretice si practice pentru a desfăşura astfel de activităţi

                                                          xi.      Prejudecăţile părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice faţă de aceste activităţi

                                                        xii.      Spaţiul insuficient şi dotare inadecvată

                                                      xiii.      Documentarea amplă pentru acest tip de activităţi ocupă timpul ce ar putea fi folosit în folosul elevilor

 

11.  Recomandări, sugestii:

a.       Activităţi de consiliere cu părinţii, elevii, cadrele didactice în vederea pregătirii desfăşurării programului „Școala Altfel”

b.      Elaborarea unui ghid

c.       Desfăşurarea acestor activităţi in alt mediu decât instituţia şcolară

d.      Mai multe activităţi practice şi mai puţin scriptice

e.       Implicarea mai eficientă a autorităţilor locale şi a comunităţii

f.       Alocarea unor fonduri speciale pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor

g.      Programul „Școala Altfel” să se desfăşoare în ultima săptămână a anului şcolar

 

 

 

 

                                                   Director,

Prof.Devetah Doina-Elena                                     

 

 

 

 

 

Coordonator de proiecte şi programe educative

                                                  

prof.Hupcea Oana-Claudia