Regulamentul scolii

REGULAMET

 

Prezentul  regulament după care funcționează școala este  întocmit  în  conformitate  cu  prevederile  Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar în conformitate cu Ordinul nr. 5115/2014 publicat ȋn Monitorul Oficial nr. 23/13. 01. 2015

- Regulamentul de ordine interioara reglementează raporturile de muncă din cadrul Şcolii Gimnaziale Pitulusa şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat.

-Actualul  R.O.I.  a  fost  adoptat  în  Consiliul  Profesoral  din  data  de

13.10.2015,  și aprobat in Consiliul de Administratie din data de  30.09.2015  ceea ce-i confera caracter obligatoriu pentru  beneficiarii primari ai  educatiei  si parintii /reprezentantii legali ai acestora ,  personalul didactic, didactic auxiliar şi  nedidactic.